G R A F I K   1 9 8 4 - 2 0 0 3

Färgetsningar

G R A F I K

Begreppet grafik, eller konstgrafik, betecknar bilder som kan mångfaldigas och där konstnären själv deltar i den skapande processen.

Bilden skapas i kreativ dialog med just den grafiska teknik som används och är alltså inte en reproduktion av ett konstverk som skapats med en annan form eller teknik.

 

T E K N I K

Först gör jag kompositionen, en linjeskiss och färgplanering.

Sedan tecknar och målar jag med olika medier på kopparplåtar.

Plåtarna etsas i järnklorid och bearbetas för hand med skavstål och andra verktyg.

När den etsade plåten är klar för tryckning färgas den in med oljefärg och trycks på ett fuktat papper i en tryckpress med tjocka filtar.

Torkningen görs för hand och då kan man ta fram rent vitt eller tillföra nyanser och andra uttryck.

För att göra ett färgtryck måste man fördela utvalda färgblandningar på plåtarna och prova fram hur de blandas och påverkas under trycket i pressen.

Varje plåt bär olika delar av bilden. För att få tillräcklig variation och färgklang brukar jag göra tre plåtar till varje bild.

Pappersarken klistras upp på skivor så att de blir plana när de torkat.

Upplagan är 60 - 100 ex. och det beror mest på att plåtarna ska hålla hela vägen utan förjärning.

 

M O T I V

De här bilderna har tillkommit under lång tid men kan ändå betraktas som en serie. Motiven är symboliska landskap, hus och båtar, träd och näckrosor.